இவர்கள்தான் புதிய அமைச்சர்கள்!! - TamilnaathaM

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, October 29, 2018

இவர்கள்தான் புதிய அமைச்சர்கள்!!

பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ஷ – நிதி மற்றும் பொருளாதார அமைச்சர்

நிமல் சிறிபால டி சில்வா-; போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சர்

கலாநிதி சரத் அமுனுகம-வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சர்

மகிந்த சமரசிங்க- துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பற் துறை அமைச்சர்

மகிந்த அமரவீர- விவசாய அமைச்சர்

ரஞ்சித் சியபலாபிட்டிய – மின்வலு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க வலுசக்தி அமைச்சர்

கலாநிதி விஜயதாச ராஜபக்‌ஷ- கல்வி மற்றும் உயர் கல்வி அமைச்சர்

விஜித் விஜயமுனி சொய்ஸா – மீன்படி, நீரியல் வள அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமிய பொருளாதார அமைச்சர்

பைசர் முஸ்தபா – மாகாண சபைகள், உள்ளூராட்சி மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர்

டக்ளஸ் தேவானந்தா- ; மீள்குடியேற்றம், புனர்வாழ்வு, வடக்கு அபிவிருத்தி மற்றும் இந்து சமய அலுவல்கள் அமைச்சர்

ஆறுமுகம் தொண்டமான் –; மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள், உட்கட்டமைப்பு மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி அமைச்சர்

வசந்த சேனாநாயக்க – சுற்றுலாத்துறை மற்றும் வனசீவராசிகள் அமைச்சர்

சுரேஸ் வடிவேல் – ; பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர்

ஆனந்த அளுத்கமகே- சுற்றுலாத் துறை மற்றும் வனசீவராசிகள் பிரதி அமைச்சர்

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad